Namâzın Hikmetleri (Namâz ve Sağlığımız)

NAMÂZIN HİKMETLERİ (Namâz ve Sağlığımız)

Müslimân, namâzı Allahü teâlânın emri olduğu için kılar. Rabbimizin emrlerinde birçok hikmet, fâide vardır. Yasakların­da da birçok zararların olduğu muhakkakdır. Bu fâide ve zarar­ların bir kısmı bugün tıp mütehassıslarınca tesbît edilmiş du­rumdadır. İslâmiyyetin sağlığa verdiği önemi, hiçbir din ve dü­şünce vermemişdir. Dînimiz, ibâdetlerin en üstünü olan namâ­zı, ömrümüzün sonuna kadar kılmayı emr etmişdir. Namâz kı­lan, sağlık için olan fâidelerine de elbette kavuşur. Namâzın sağlık yönünden sağladığı fâidelerden ba’zıları şunlardır:

1- Namâzda yapılan hareketler yavaş olduğundan kalbi yor­maz ve günün muhtelif sâatlerinde olduğu için insanı devâmlı dinç tutar.

2- Günde başını seksen def’a yere koyan bir kimsenin bey­nine ritmik olarak fazla kan ulaşır. Bu yüzden beyin hücreleri iyice beslendiğinden hâfıza ve şahsiyet bozukluklarına, namâz kılanlarda çok daha az rastlanır. Bu insanlar dahâ sağlıklı bir ömür geçirirler. Bugün tıpta “demans senil” denilen bunama hastalığına uğramazlar.

3- Namâz kılanların gözleri, muntazam olarak eğilip-doğrul­makdan ötürü dahâ kuvvetli kan deverânına mâlik olur. Bu se­beble göz içi tansiyonunda artma olmaz ve gözün ön kısmında­ki sıvının devâmlı değişmesi temîn edilmiş olur. Gözü “kata­rakt” veyâ “karasu” hastalığından korur.

4- Namâz kılmakdaki izometrik hareketler, midedeki gıda­ların iyi karışmasına, safranın kolay akmasına ve dolayısıyla safra kesesinde birikinti yapmamasına, pankreasdaki enzimle­rin kolay boşalmasına yardımcı olacağı gibi, kabızlığın gideril­mesinde de rolü büyükdür. Böbreğin ve idrar yollarının iyice çalkalanmasından, böbrekde taş teşekkülünün önlenmesine ve mesanenin boşalmasına da yardımcı olmakdadır.

5- Beş vakt kılınan namâzdaki ritmik hareketler, günlük ha­yatda çalışdırılamıyan adale ve eklemleri çalışdırarak, artroz ve kireçlenme gibi eklem hastalıklarını ve adale tutulmalarını önler.

6- Vücûd sağlığı için temizlik muhakkak lâzımdır. Abdest ve gusl, hem maddi, hem de ma’nevî bir temizlikdir. İşte namâz, temizliğin tâ kendisidir. Zîrâ hem bedenî, hem de rûhî temizlik olmadan namâz olmaz. Abdest ve gusl bedenî temizliği sağlar. İbâdet görevini yerine getiren bir kimse, rûhen dinlenmiş, te­mizlenmiş olur.

7- Koruyucu hekimlikde, muayyen zemânlarda yapılan be­den hareketleri çok mühimdir. Namâz vaktleri, kan dolaşımını tâzelemek ve teneffüsü canlandırmak için en uygun vaktlerdir.

8- Uykuyu tanzim eden önemli unsur namâzdır. Hattâ vü­cûdda biriken statik (durgun) elektriklenme, secde yapmakla topraklama yapılmış olur. Böylece vücûd tekrâr zindeliğe kavu­şur.

Namâzın bu fâidelerine kavuşmak için, namâzı vaktinde kıl­makla birlikde, temizliğe, çok yimemeğe ve yinilen gıdâların te­miz, halâl olmasına da dikkat edilmesi de lâzımdır.

Kimseye bâkî değildir, mülk-i dünyâ sîmü zer,

bir harâb olmuş kalbi, ta’mîr etmekdir hüner.