Düâların Meâlleri

Namâz Düâlarının Meâlleri

SÜBHÂNEKE

Ey Allahım! Seni noksanlıklardan tenzîh eder. Bütün kemâl sı­fâtlarıyla tavsif ederim. Sana hamd ederim. Senin ismin yücedir. (Ve senin şânın her şeyin üstündedir)[1]. Senden başka ilâh yokdur.

ETTEHIYYÂTÜ

Her dürlü hurmet, salevât ve bütün iyilikler Allaha mahsus­dur. Ey Nebî! Allahın selâm, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve Allahın sâlih kullarının üzerine olsun. Şehâdet ederim ki, Allah birdir ve yine şehâdet ederim ki, Mu­hammed (aleyhisselâm) Onun kulu ve resûlüdür.

ALLAHÜMME SALLİ

Ey Allahım! İbrâhîme “aleyhisselâm” ve âline rahmet etdi­ğin gibi, (Efendimiz) Muhammede “aleyhisselâm” ve âline de rahmet eyle. Muhakkak sen hamîd ve mecîdsin.

ALLAHÜMME BÂRİK

Ey Allahım! İbrâhîme “aleyhisselâm” ve âline bereketler ih­san etdiğin gibi, (Efendimiz) Muhammede “aleyhisselâm” ve âli­ne de bereketler ihsan eyle. Muhakkak sen hamîd ve mecîdsin.

RABBENÂ ÂTİNÂ

Yâ Rabbî! Dünyâda ve âhıretde bize iyilikler ver ve bizi nâ­rın (ateşin) azâbından koru. Ey merhametlilerin en merhamet­lisi, senin rahmetinle…

KUNÛT DÜÂSI

Ey Allahım! Biz senden yardım dileriz. Sana istiğfar ederiz. Senden hidâyet isteriz. Sana îmân ederiz. Sana tevbe ve sana te­vekkül ederiz. Bütün hayrlarla seni överiz. Sana (ni’metlerine) şükreder, küfrân-ı ni’met etmeyiz. Sana karşı fısk ve fücur ede­ni atar ve terk ederiz.

Ey Allahım! Ancak sana ibâdet eder, namâz kılar, secde eder, sana koşar ve iltica ederiz. Rahmetini recâ (ümîd) eyler ve azâbından korkarız. Çünki senin azâbın gerçeği örten kâfir­lere mutlaka ulaşır.

[1] Bu kısm cenâze namâzı kılınırken ilâve edilir.