Abdest Nasıl Alınır?

Abdest Nasıl Alınır?

1-  Abdeste başlarken şu düâ okunur: Bismillâhilazîm. Vel-hamdü lillâhi alâ dînilİslâm. Ve alâ tevfîkılîmân. Elhamdü lillâhillezî ce’alelmâe tahûren ve ce’alelislâme nûren[1]. Sonra, eller bileklere kadar üç def’a yıkanır.

2- Sağ el ile ağıza üç kerre su verirken şu düâ okunur:

“Allahümmes-kınî min havdi nebiyyike ke’sen lâ ezmeu ba’dehü ebeden[2].”

3- Sağ el ile buruna üç kerre su verip, sol el ile sümkürülür. Buruna su verirken:

Allahümme erihnî râyihatel cenneti verzüknî min ni’amihâ. Ve lâ türihnî râyihaten-nâr[3].

4- Avuçlara su alıp, alından çene altına, şakaklara kadar yü-zü yıkarken şu düâ okunur:

Allahümme beyyid vechî binûrike yevme tebyaddü vücûhü evliyâike ve lâ tüsevvid vechî bi zünûbî yevme tesveddü vücûhü a’dâike[4].

5- Sol el ile, sağ kol dirseğe kadar (üç def’a) yıkanırken:

Allahümme a’tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîren[5] düâsı okunur.

6- Sağ ile sol kol (üç def’a) dirsek dâhil yıkanırken: Allahümme lâ tu’tinî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve

lâ tühâsibnî hisâben şedîden[6] düâsı okunur.

7- Her iki kolu yıkadıkdan sonra, elleri tekrâr yıkar ve o yaş-lıkla başı mesh ederken:

[1] Azîm olan Allahü teâlânın (adıyla) başlarım. (Bize) İslâm dînini veren ve îmânı ihsân eden Allahü teâlâya hamdü senâlar olsun. Suyu temizleyi-ci, islâmı nûr kılan Allaha hamdü senâlar olsun.

[2] Ey Allahım! Ondan içdikden sonra, bir dahâ hiç susuzluk duyulmayan havz-ı Nebîden ben kuluna bir kâse (bardak) içir.

[3] Ey Allahım! Bana Cennet kokusunu koklat ve beni Cennet ni’metleri ile rızklandır. Cehennem kokularıyla değil.

[4] Ey Allahım! Nûrunla, Evliyâların yüzünü ağartdığın (beyâz etdiğin) gibi, benim yüzümü de ağart. Düşmanlarının yüzünün siyâh olduğu günde, benim günâhlarımdan dolayı yüzümü siyâh etme.

[5] Ey Allahım! Kitâbımı sağ tarafımdan ver ve beni kolay hesâba çek.

[6] Ey Allahım! Kitâbımı sol tarafımdan ve arkamdan verme. Beni zor bir hesâbla sorguya çekme.

Allahümme harrim şa’rî ve beşerî alen-Nâr. Ve ezıllenî tahte zıllî arşike yevme lâ zılle illâ zıllü arşike[1] düâsı okunur.

8- Dahâ sonra sağ ve sol elin şehâdet parmakları ile iki ku-lağın deliklerine su verirken baş parmaklar ile kulakların arkası mesh edilir ve:

Allahümmec’alnî minellezîne yestemi’ûnel-kavle fe yettebiûne ahsenehû[2] düâsı okunur.

9- Ellerin dış yüzü ile enseyi mesh ederken: Allahümme a’tık rakabetî minen-Nâr[3] düâsı okunur.

10- Boynu mesh etdikden sonra, sol elin küçük parmağı ile, sağ ayağın küçük parmağından başlıyarak, ayak parmaklarının arasını hilâllemek sûretiyle, topuklarla birlikde, sağ ayağı üç def’a yıkarken:

Allahümme sebbit kademeyye ales-sırâtı yevme tezillü fîhil-ekdâmü[4] düâsı okunur.

11- Sol ayağı üç def’a yıkarken, ayak parmaklarının arasını küçük parmağı ile bu sefer baş parmakdan başlıyarak, küçük parmağa doğru, ayak parmaklarının arasını hilâllemek sûretiyle topuğu ile birlikde yıkarken:

Allahümme lâ tatrud kademeyye ales-sırâti yevme tatrudü küllü akdâmi a’dâike. Allahümme’c-al sa’yî meşkûren ve zenbî mağfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len tebûre.[5] düâsı okunur.

Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyuruyor ki, (Her kim abdest aldıkdan sonra, gök tarafına bakıp, şu düâyı okursa, Sübhânekellahümme ve bihamdike, Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke estagfiruka ve etûbü ileyke eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdüke ve Resûlüke[6]. Allahü teâlâ hazretleri, o kimsenin gü-nâhlarını afv eder ve kabûl imzâsıyla tasdîk edip, Arş-ı a’lânın altında muhâfaza eder. Kıyâmet gününde bu düâyı okuyan şahs gelip, o sevâbın ecrini alır.)

Bir hadîs-i şerîfde: (Her kim abdest aldıkdan sonra “İnnâ enzelnâhü” sûresini bir kerre okursa, Allahü teâlâ hazretleri, o kimseyi sıddîklardan yazar. İki kerre okursa, şehîdlerden yazar. Üç kerre okursa Peygamberler ile haşr olur) buyurdular.

Yine bir hadîs-i şerîfde: (Her kim abdest aldıkdan sonra, be-nim üzerime on kerre salâtü selâm getirirse, Allahü teâlâ haz-retleri, o kişinin hüznünü giderip mesrûr eder, düâsını kabûl eder) buyurdular.

Abdest alırken bilmiyenler, abdest düâlarını okumasa da o-lur. Fekat kısa zemânda ezberlemeli ve abdest alırken okumalı-dır. Çok sevâbdır. Abdestin sonuna doğru veyâ abdesti bitirdikden sonra: “Allahümmec’alnî minet-tevvâbîn, vec’alnî min-el-mütetahhirîn, vec’alnî, min ibâdik-es-sâlihîn, vec’alnî minel-lezîne lâ havfün aleyhim ve lâhüm yahzenûn” düâsını okumak çok sevâbdır.

Abdest düâlarını bilmeyen, her uzvu yıkarken (Kelime-i şehâdet) okumalı, büyük sevâba kavuşmalıdır.

AÇIKLAMA: Abdest düâları için, 182 ve 183.cü sahîfelere bakınız!

Âkıl isen kıl namâzı, çün se’âdet tâcıdır. Sen namâzı öyle bil ki, mü’minin mi’râcıdır!

[1] Ey Allahım! Vücûdumu ve saçlarımı Cehenneme atma. Gölgenin olma-dığı (bulunmadığı) günde beni Arş-ı a’lânın gölgesinde gölgelendir.

[2] Ey Allahım! Beni, sözü dinleyip, en güzelini tutanlardan eyle.

[3] Ey Allahım! Boynumu ateşden âzâd eyle.

[4] Ey Allahım! Ayakların kaydığı günde, sırât üzerinde ayaklarımı sâbit eyle.

[5] Ey Allahım! Senin düşmanlarının sırâtda ayaklarının kaydığı günde, benim ayaklarımı kaydırma. Ey Allahım! Çalışmamı meşkûr eyle. Gü-nâhımı afv eyle. Amelimi kabûl eyle. Ticâretimi halâl eyle!

[6] Ey Allahım! Seni, hamdinle tesbîh ve tenzîh eder(im). Senden başka ma’bûd olmadığına, bir olduğuna ve şerîkin (ortağın) olmadığına ve Muhammed aleyhisselâmın senin kulun ve Resûlün olduğuna şehâdet ederim.